Archives for جولای 2016
  • قصه گویی

    مقدمای بر قصه درمانی   قصه گویی و قصه درمانی بر این پیش فرض وجود مبتنی است که هر چه قدر یک انسان در یک مح ...

    مقدمای بر قصه درمانی   قصه گویی و قصه درمانی بر این پیش فرض وجود مبتنی است که هر چه قدر یک انسان در یک محیط فرهنگی و اجتماعی خاصی بیشتر زندگی می کند، کم کم به باورها و عقایدی دست پیدا می کند. این باور ...

    Read more