Archives for مارس 2016
 • دو همسایه

  دو همسایه در روزگاران گذشته دو کشور بزرگی با هم همسایه بودند. آنچه این دو کشور را از هم جدا می کرد سنگ ها ...

  دو همسایه در روزگاران گذشته دو کشور بزرگی با هم همسایه بودند. آنچه این دو کشور را از هم جدا می کرد سنگ ها و سخره هایی بلند بود. آنها پذیرفته بودند که به سرزمین یکدیگر کاری نداشته باشند. یکی از این کشو ...

  Read more
 • رابرت

  رابرت رابرت هنرمند خوب و با استعدادی بود، اما مشکل اصلی او از نظر خودش کوتاهی قدش بود. راستش را بخواهید ا ...

  رابرت رابرت هنرمند خوب و با استعدادی بود، اما مشکل اصلی او از نظر خودش کوتاهی قدش بود. راستش را بخواهید از نظرما  مشکل آقای رابرت کوچکی قدش نبود. او مانند همه مردم زندگی می کرد و در اداره زندگی خودش م ...

  Read more
 • ماهی قرمز

  ماهی قرمز روزی ماهی گیر مهربانی ماهی  قرمزی را گرفت. نگاه مهربانی به او انداخت، او تصمیم گرفت به جای پختن ...

  ماهی قرمز روزی ماهی گیر مهربانی ماهی  قرمزی را گرفت. نگاه مهربانی به او انداخت، او تصمیم گرفت به جای پختن و یا فروختن این ماهی، آن را در خانه خود نگه دارد. او در خانه خود حوضی درست کرد و ماهی را در آن ...

  Read more