جوجه های کوچک

آیا داستان پنج جوجه کوچک را شنیده اید؟ نه؟ خوب، من آن را به شما خواهم گفت. روزی روزگاری پنج جوجه کوچک بودند که با پدر و مادرشان، یعنی آقا خروس و خانم مرغ قوی زندگی می کردند. در یک صبح بهاری این پنج جوجه کوچک با احساس گرسنگی از خواب بلند شدند، درست مثل من که هر صبح با دیدن طلوع خورشید به سراغ غذا و صبحانه می روم. شما چطور؟

جوجه اولی  خمیازه ای کشید و گفت: من گرسنه ام. کاش کسی کرم بزرگی به من بدهد.با این جمله او شروع به رویا پردازی در باره قورت دادن کرم بزرگی در دهانش نمود. من حدس می زنم شما نیز اگر جای آن جوجه گرسنه بودید همان افکار را در ذهن خود می پروراندید. من که اعتقاد دارم چیزی بهتر از آن به ذهنم نمی رسید. شما چه طور؟

اصلا مهم نبود که جوجه اولی  چه آرزویی کرده است و قرار است که کسی به او کرم بزرگی بدهد. به هر حال کرمی نرسید و او گرسنه ماند.

جوجه کوچک دومی گفت: من خیلی گرسنه هستم. من آرزو دارم که حلزون چاقی همین الان جلو من بیفتد. او به زمین خیره شد و نگاه کرد و نگاه کرد و گرسنه و گرسنه ترشد.

 جوجه کوچک سومی مانند برادر و خواهرش گفت: من آرزو دارم که صاحب مزرعه ام  دانه های کوچک خوشمزه ماننددانه هایی که قبلا می آورد، دوباره برایم بیاورد. با این افکار او به در مرغدانی خیره ماند تا صاحب مرغداری سر برسد. اما اتفاقی نیفتاد و او گرسنه و گرسنه تر شد.

جوجه چهارمی در حالی که به بقیه جوجه ها نزدیکتر می شد گفت: ای کاش زن کشاورز بشقاب بزرگی از غذایی  مانده شب را برای من بیاورد. او نیز چشم به در دوخت و منتظر شنیدن صدای پای زن و آمدن او شد. اما انتظارش بر آورده نشد و او گرسنه و گرسنه تر شد.

جوجه پنجمی گفت من آرزو دارم که بشقابی از گندم، جو، یا برنجی در مقابلم داشته باشم و مثل همیشه از آن بخورم و سیر شوم. او به بشقاب نزدیک لانه اش خیره ماند. اما بشقاب خالی بود و دانه ای در آن دیده نمی شد.

با پایان یافتن آرزوهای جوجه ها، آقا خروسه فریاد زد: بیاید اینجا. با جمع شدن پنج جوجه کوچک خروس ادامه داد. آیا شما تا به حال متوجه این نشده ایید که من و مادرتان در زمان گرسنگی به جای آرزو وحرف زدن چه کار می کنیم؟ اگر شما صبحانه می خواهید، به دنبال ما در باغ راه بیفتید.شما می توانید هر آنچه را که آرزو دارید نوک بزنید و از زمین های اطراف بچیند و بر دارید.

About The Author

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *